Committee

CCL 2022


Conference Chairs:

Maosong Sun (Tsinghua University)

Vice Conference Chair:

Yang Liu (Tsinghua University)

Program Committee Chairs:

Wanxiang Che (Harbin Institute of Technology), Yang Feng (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences), Xipeng Qiu (Fudan University)

Local Chairs:

Mingwen Wang (Jiangxi Normal University), Jiali Zuo (Jiangxi Normal University)

Evaluation Chairs:

Hongfei Lin (Dalian University of Technology), Zhenghua Li (Soochow University)

Publication Chairs:

Gaoqi Rao (Beijing Language and Culture University), Yubo Chen (Institute of Automation,Chinese Academy of Sciences)

Student Counseling Chair:

Zhiyuan Liu (Tsinghua University)

Workshop Chairs:

Jiajun Zhang (Institute of Automation,Chinese Academy of Sciences), Rui Yan (Peking University)

Sponsorship Chairs:

Qi Zhang (Fudan University), Tong Xiao (Northeastern University)

Publicity Chair:

Ruifeng Xu (Harbin Institute of Technology)

Website Chair:

Shujian Huang (Nanjing University)

System Demonstrations Chairs:

Min Peng (Wuhan University), Weinan Zhang (Harbin Institute of Technology)

Student Seminar Chairs:

Xianpei Han (Institute of Software, Chinese Academy of Sciences), Zhuosheng Zhang (Shanghai Jiao Tong University)

Finance Chair:

Yuxing Wang (Tsinghua University)